กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี


หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ


โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยในระดับชั้น ม.ปลาย เปิดสอนทั้งหมด 4 แผนการเรียนได้แก่
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป
3. แผนการเรียนศิลป์ - คอมพิวเตอร์
4. แผนการเรียนศิลป์ - กีฬา
ทั้งนี้นักเรียนเลือกแผนการเรียนตามความสนใจ ความชอบ และความถนัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)