กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ปีการศึกษา 2562


ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา

ค่าเฉลี่ยโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยสังกัด (อปท.)

ค่าเฉลี่ยประเทศ

ภาษาไทย

47.23

47.11

49.07

คณิตศาสตร์

28.50

30.29

32.90

วิทยาศาสตร์

31.48

33.95

35.55

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

28.08

31.81

34.42


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา

ค่าเฉลี่ยโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย สช.

ค่าเฉลี่ยประเทศ

ภาษาไทย

49.46

51.13

55.14

คณิตศาสตร์

21.72

22.96

26.73

วิทยาศาสตร์

27.20

28.68

30.07

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

28.89

29.50

33.25


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา

ค่าเฉลี่ยโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย สช.

ค่าเฉลี่ยประเทศ

ภาษาไทย

35.11

37.00

42.21

คณิตศาสตร์

18.44

19.61

25.41

วิทยาศาสตร์

23.18

26.29

29.20

สังคมศึกษาฯ

30.92

32.81

35.70

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

20.94

24.04

29.20

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)