กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

ประกาศ! แจ้งเรื่องการเรียนปรับพื้นฐาน และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565


โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) แจ้งเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานและเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ดังนี้
1. ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 มาเรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2565 ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 โดยเรียนครึ่งวันเช้า ให้แต่งกายชุดนักเรียน
2. ให้นักเรียนตรวจ ATK ในวันที่ 9 พ.ค. 65 และ ส่งผลการตรวจ ATK ผ่านลิงค์นี้ https://forms.gle/wDL8q1W1d8NFUyt3A ก่อนเวลา 13.00 น.
3. โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)